Enerji Sektörü – Sektörde Akenerji

Türkiye enerji sektörü, istikrarlı gelişen ekonomiye ve hızlı kentleşmeye paralel olarak, hızla artan talep ve yatırım gereksinimi ile dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri olurken, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için ilgi odağı haline gelmiştir.

80’li yıllarda başlayan ve 2001 yılında yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile ivme kazanan liberalleşme çalışmaları ile Türkiye enerji sektörü rekabetçi bir yapı kazanmıştır. Enerji piyasalarının serbestleştirilmesi sürecinin yanı sıra, 2004 yılında yayımlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile hız kazanan özelleştirme çalışmaları ile kamunun sektördeki payı azaltılmış ve rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulmuştur. 2015 yılında işler hale gelmesi beklenen Enerji Borsası (EPİAŞ), piyasanın liberalleşmesini sağlamadaki katkısının yanı sıra likidite ve şeffaflık da sağlayarak, arz ve talep arasında sağlıklı bir denge kurulmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye elektrik talebi, geçtiğimiz son on yılda, yıllık yaklaşık %6’lık bir büyüme ile 2014 yıl sonu itibariyle 255.490 GWh seviyesine ulaşarak, dünyanın en hızlı büyüyen elektrik piyasalarından biri haline gelmiştir.

2014 yılı toplam elektrik üretiminin yaklaşık %49’u doğal gaz santralları tarafından karşılanırken, bunu %29’luk pay ile kömür santralları izlemiş, hidroelektrik santrallar ise elektrik üretiminin %16’sını karşılayarak kaynak sıralamasında üçüncü sırayı almıştır.

Son beş yılda, Türkiye elektrik enerjisi toplam kurulu gücü içindeki payını %25 seviyesinden %55 seviyesine arttıran özel sektör elektrik üreticileri, 2014 yıl sonu itibariyle 69.517 MW’a ulaşan Türkiye toplam kurulu gücünün içinde 38.218 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Akenerji Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketidir. Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akenerji, sektördeki 25 yılı aşan deneyimi ile elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir. Haziran 2000’den itibaren Şirket’in %25 oranındaki hissesi halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır.

Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği ilk üretim tesisi Ayyıldız Rüzgar Santrali’dir. Bunun yanı sıra kademeli olarak devreye aldığı 8 hidroelektrik santrali ile toplamda 388 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Akenerji, 2015 yılında özellikle yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerinde kapasite artırım imkanlarının değerlendirilmesine odaklanarak, Ayyıldız Rüzgar Santrali’nin 15 MW olan kurulu gücünü 28,2 MW’a çıkarmak için çalışmalara başlamıştır. 

Tek başına Türkiye enerji ihtiyacının %2.6’sını karşılayacak kapasiteye sahip Egemer-Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin Temmuz 2014’te faaliyete geçmesi ile birlikte Akenerji’nin toplam üretim kapasitesi iki buçuk katına çıkarak 1.211 MW seviyesine ulaşmıştır.

Projelendirme çalışmaları sürmekte olan ve yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali’nin de tamamlanması ile Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin kayda değer bir bölümünü tek başına gerçekleştirecektir.